[1]
J. Subtil, C. Amaro, P. Montalvão, e J. Saraiva, «Granuloma gravidarum», Port J ORL, vol. 50, n. 3, pp. 255-257, 1.