(1)
Subtil, J.; Amaro, C.; Montalv√£o, P.; Saraiva, J. Granuloma Gravidarum. Port J ORL 1, 50, 255-257.